Dragon Ball

Bảy Viên Ngọc Rồng 2
PĐ: 61/61 2014
Bảy Viên Ngọc Rồng 2

Dragon Ball Kai 2, Dragon Ball Kai Next Season